Likvidácia spoločnosti

Už nechcete ďalej podnikať a neviete čo s Vašou spoločnosťou? Dajte ju do likvidácie.

Pripravíme Vám všetky doklady potrebné pre vstup Vašej spoločnosti do likvidácie. Pred samotným zahájením likvidácie je potrebné urobiť úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti (ods. 1 – 3.) ktoré za Vás pripravíme:


1. Zápisnica z valného zhromaždenia (prípadne rozhodnutie jediného spoločníka), kde:

  • konštatujeme zrušenie spoločnosti likvidáciou
  • vymenujeme likvidátora spoločnosti
  • uvedieme iné okolnosti vhodné pre klienta

2. Podpisový vzor likvidátora
3. Návrh na zápis zmien zapísaných údajov do Obchodného registra


Ďalšie služby:

4. Zverejnenie likvidácie a výzvy v Obchodnom vestníku
5. poradenstvo v súvislosti so vstupom spoločnosti do likvidácie a jej priebehom
6. spracovanie účtovníctva počas trvania likvidácie
7. Príprava konečnej správy o priebehu likvidácie
8. Príprava zápisnice z valného zhromaždenia o schválení konečnej správy a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku   
9. Archivácia registratúrnych záznamov po skončení likvidácie